Valnämnden

Valnämnden består av en ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter.

 

Valnämnden har ansvar för att arrangera valet till fullmäktige som sker terminsvis i oktober och april. I valet till kåren fullmäktige röstar samtliga medlemmar på sina kandidater till organisationens högsta beslutande organ.

 

Valnämnden marknadsför valet, samlar in kandidaturer och nomineringar och arbetar för att många ska känna till valet och att många olika utbildningar ska vara representerade bland kandidaterna. Valnämnden arrangerar också själva valet, arbetar för ett högt valdeltagande och kontrollerar rösträkningen.

 

Läs mer om uppdraget i reglementet. ​

Valnämnden våren 2020 består av Hugo Härmark (ordförande), fyra vakanta platser för ordinarie ledamöter och två lediga platser för suppleanter

Kandidera till valnämnden VT-20 nu!

Election Committee

The election committee consists of one chairperson, four members and two alternates.

 

The Election Committee is in charge of the election to the representative assembly, held every spring, where all members of Samhällsvetarkåren vote for whom they think should be part of the student union's highest decision making organ. 

 

The Election Committee markets the election encourages people to candidate and presents the candidates. The Election Committee also organizes the election itself, sees to it that as many students as possible have a chance to vote and lastly counts the votes.  

Read more in the by-laws.

 

The election committee of the Spring 2020 consists of Hugo Härmark (chairperson), four vacant ordinary positions and two vacant alternate positions

Candidate to the election committee
Spring 2020 now!